Sites Utiles

www.fieradiroma.it - Foire de Rome
www.romeguide.it/teatri - Théâtres de Rome
www.vatican.va - Vatican
www.catacombe.roma.it - Catacombes de Rome
www.romeguide.it - Un été à Rome
www.meteo.it - Informations météo
www.oanda.com - Change
www.fusoorario.it - Fuseaux horaires

Plan de Rome

www.tuttocitta.it - Plan de RomeTransports

www.atac.roma.it - Transports en commun de Rome
www.adr.it - Aéroports de Rome
www.metroroma.it - Métro de Rome
www.ferroviedellostato.it - Gare de Rome